“QİYAMƏT” adlı roman işıq üzü gördü

Bu günlərdə yazıçı Əziz Yazarın yeni kitabı – “QİYAMƏT” adlı romanı işıq üzü gördü (“Mücrü” nəşriyyatı, 142 səh.) Kitabın önsözündə tənqidçi Əsəd Cahangir yazır: “Roman qiyamət mövzusuna həsr olunub. Lakin müəllifin məqsədi müqəddəs mətnləri təkrar etmək yox, çağdaş insanın böhran həddinə çatan mənəvi-əxlaqi tənəzzülünün arzuolunmaz sonuclarından danışmaqdır”. Və oxucu bu arzuolunmaz sonuclardan uzaq durmağın yollarını da məhz “Qiyamət”də tapacaqdır.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl müəllifin  – “Dahinamə”, “Nur çayı”, “ Ağ işıqlı şəhər” adlı şeir və nəsr kitabları oxuculara təqdim edilmişdir.

Əsəd Cahangir – “Hər şey insan üçündür”

“Tanrı sizin kökünüzü kəsmək üçün bu tədbirə əl atıb. Unutmayın ki, tapdığınız qidaları belə sürətlə tükədib bitirsəz, müsibətlərə düçar olarsız. Sərhədlərsə mələklərin göstərişi ilə bağlıdır. Şəhərdən kənara çıxmağa cəhd edənlər həbs olunacaq. Həbsxanada 70 ildən çox gözləməkdənsə, açıq səma altında addımlayın”. Bu cümlələr Əziz Yazarın əlinizdə tutduğunuz “Qiyamət” romanındandır. Roman qiyamət mövzusuna həsr olunub. Lakin müəllifin məqsədi müqəddəs mətnləri təkrar etmək yox, çağdaş insanın böhran həddinə çatan mənəvi-əxlaqi tənəzzülünün arzuolunmaz sonuclarından danışmaqdır.

Ə.Yazar öz romanının janrını “gerçək fantastika” kimi səciyyələndirir. Yazıçıya görə, qiyamət hansısa məchul gələcək yox, indi, bu gün, çağımızda, gözlərimiz önündəcə  baş verir. Amma yazıqlar olsun ki, xudbinliyimiz üzündən bunun fərqində deyilik. Nə daxli gözümüz görür, nə də daxili qulağımız eşidir! Fərqində deyilik ki, qiyaməti törədən bizik. Cəza verən də, cəzalanan da insandır. Əsl “mən”ə gedən yol “biz”dən keçir. Beləliklə, özünüdərk  və bu dərk əsasında formalaşan vəhdət düşüncəsinə çağırış ideyası “Qiyamət”in başlıca ideya-fəlsəfi əsasında durur.

Bu ideyanı dərk etmək insandan mənəvi-ruhi  oyanış, idraki dirlimə tələb edir. Qiyamət elə bu daxili intibah, oyanış, dirilmə deməkdir.  O ilk öncə insanın içində, ruhunda, mənəvi-idraki dünyasında baş verir. Nə qədər ki, bu idraka varmamışıq, gələcəyə gedən yolumuz bağlıdır! Qiyamət məzh bu yolu açmaq naminə qopur.

Roman müəllifinin qiyamət anlayışı məkan-zaman göstəricilərinə görə konkretdir. O planet yox, bəlli bir ölkədə, mücərrəd gələcək yox, müəyyən bir zamanda  baş verır.  Xaotik səciyyəsi ilə sanki qiyaməti xatırladan 90-cı illər olaylarına sətiraltı işarələr romanın ilginc tərəflərindəndir.

Emosional intellektualizm “Qiyamət”in əsas məzmun, tragik gülüş isə başlıca  üslubi məziyyətidir. Bu, aləmin bir-birinə qarışdığı qiyamət üçün səciyyəvidir. Hadisələrin indiki zamanda nəqli isə qiyamətin doğurduğu “əbədi indi”  duyğusunu oyatmağa xidmət edir.  Ə.Yazar bu vəziənin də öhdəsindən uğurla gəlir. Romanın ilk cümlələrindəncə müəllifin nə yazdıqlarını həm dərindən dərk etməsi, həm də aydın duymasının şahidi oluruq.  Bir şəhərdə baş verən urbanistik qiyamət mənzərələrinin kino lentindəki kimi görümlü, vizual alınması, yəqin ki burdan doğur.  Bacarıqlı bir rejissor roman əsasında aktual ideya, kəskin problematika və maraqlı məzmuna malik, baxımlı bir film çəkə bilər.

“Qiyamət”  nəinki milli, hətta dünya  bədii fikrində bu mövzuya həsr edilən ilk romandır. Bu anlamda roman milli bədii nəsr düşüncəmizi əyalət çərçivələrindən  çıxarıb, dünya nəsr meridianlarına qovuşdurmaq iddiası və potensialına malikdir. Oxucuları bu yeni roman münasibətilə təbrik edir, müəllifə gələcək yaradıcılığında daha böyük başarılar arzu edirəm.

Dərin sayqılarla Əsəd Cahangir

5.04. 2020

Виртуальная книжная выставка «Книжный мост Благовещенск – Баку»

В период борьбы с пандемией коронавируса, выполняя требование режима строго карантина #Оставайся дома библиотеки предлагают людям для чтения электронные версии популярных книг, проводят виртуальные встречи с писателями.

Централизованная библиотечная система Ясамальского района г.Баку выступила с инициативой создания виртуальной книжной выставки популярных книг «Книжный мост Благовещенск – Баку». Напоминаем, что сотрудничество этих библиотек началось осенью 2018 года и успешно продолжается.

Бакинские библиотекари сделали подборку самых читаемых книг в «Виртуальной библиотеке азербайджанской литературы». Проанализировали статистику популярных книг и библиотекари Центральной городской библиотеки города Благовещенска.

Следует отметить, что выставленные книги – это далеко не полный перечень наиболее читаемых книг. Причем книжные полки носят не статичный, а динамичный характер, т.е. книги находящиеся там могут часто меняться в зависимости от потребностей пользователей. Меняется и количество просмотров. Это можно будет проследить на следующих выставках, организуемых двумя библиотеками.

Самыми востребованными книгами из «Виртуальной библиотеки азербайджанской литературы» явились 8 книг, которые расположены на верхней полке выставки. Среди них книга Габриэля Маркеса на английском языке «Сто лет одиночества». Во время составления книжной полки эта книга была прочитана 200913 раз, сейчас количество скачиваний составляет 210888. Другой популярной книгой стал «Самый лучший самоучитель английского языка» (69594 обращений),  затем книга Насреддина Туси «Ехлаги Насири» – 27062 обращений, книга Т.Гусейнова на азербайджанском языке «Экономика предприятия» – 32348 обращений.

В течение последних месяцев 2020 года в  «Виртуальной библиотеке азербайджанской литературы» появились новые книги. Наибольшую популярность завоевали книги: «Права детей в сказках народов мира» (на русском и на азербайджанском языках), Брайан Джейкс «Легенда о Льюке» и книга Севиндж Ага Халилкызы (Басгаллы) «Эльвида сойлямядян…» («Не попрощавшись…»).

Читатели Благовещенска отдали предпочтение 5 книгам. Среди них: П.Н.Врангель «Записки 1916–1920гг.», «Кукольный театр на Руси. Исторический очерк», «Египетские сказки», «Архитектура Японии. Японская цветная гравюра», «Песнь о Нибелунгах».

Читатели имеют возможность прочитать электронные версии этих книг, проходя по интерактивным точкам, расположенным на книгах, стоящих на книжных полках виртуальной выставки.

Адрес виртуальной книжной выставки «Книжный мост Благовещенск–Баку»  https://www.thinglink.com/scene/1305072218648084482

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Limanda”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Bu-mən,bu-dərdlərim,bu da ki,liman;
görənlər danlayır: “Lap abartmışam…”,
hardasa sən məni unudan zaman,
sənin həsrətindən saç ağartmışam,

Sən-xürrəm,mən-dərdə,bəlaya gəlmiş,
hər kəs “Eşq barını” bir cür dərirmiş,
qızıl arzuların saçları gümüş,
bu cürə varlanıb,bu cür artmışam,

Bəxtimiz hardadı?–əlindən tutaq,
barı ağlamadan arabir yataq,
“Sevgi ümmanında” gəl,birgə bataq–
gəmini limana güclə dartmışam,

Həm bülbül biçarə,həm də qızıl gül,
aşiqdən əl çəkməz–dadansa müşkül!
daha nəvazişsiz durammır könül;
sən yara vurduqca,mən sağaltmışam,

“Eşqin ocağını” gözlə eşirəm,
bu ki,ömür deyil–gün dəyişirəm,
dinmir–yapışıram,çırpır-düşürəm;
baxtın ətəyinnən belə tutmuşam.

Ümidim “Eşq” adlı yalanda nənim,
duymazsan, gözlərim dolanda mənim,
açılan da mənim,solan da mənim,
“Sevgi məzarını” gülə tutmuşam,

Atdığım “Eşq oxu” əyri gedirmiş,
bəlkə də Fələyin gözünə girmiş?
“Məhəbbət ümmanı” geniş deyilmiş,
sıninlə tutmazdı,tənha batmışam…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Ovçu”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Dartılan yayları nə cür bağladım,
günaha batmasın oxların ucu?
gərilən kamana nə cür anladım,
dilsiz varlıqları qırmasın ovçu?!

Nə kəklik qoydular,nə də ki,turac,
indi qan içində, çəmən,gəl gül aç!
girinə keçəndə-əlində qırmanc,
şair səni nə cür vurmasın,ovçu?

Bəzəkli əliklə dar dərələrdə
üz-üzə gəlməsin–özdə yəhərdə,
yollarda çən olsun,sel bərələrdə,
izdən tanıdığın yormasın ovçu,

Uşaqkən eşitdim ata-anamdan:
“Qan işi ən ağır günahdır,aman!!”,
bir gecə yuxuda qan tutan zaman
yerinnən havalı durmasın ovcu,

Bir xəncər almışam torlar yarmağa,
balığa tapşırdım: “Gəlmə qarmağa!”,
ədalət yolunda düşmən qırmağa
saxlasın barıtın,qırmasın ovçu!!

Dadanan dinc durmaz–min söyləsən də,
qorxu var maralın göz giləsində,
çəkir Vahid ƏZİZ kirkirəsində
qızıl buğdsının yarmasın,ovçu…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Qoyma”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Görsən ki,hər tərəf qardı,borandı-
məni öz kürkündən aralı qoyma,
ölüm birdəfəlik can qurtarandı–
vurduğun şikarı yaralı qoyma,

Qara buludları yellər sürüyər,
hətda Günəşı də çiskin bürüyər,
qaldıqca alma da,can da çürüyər–
baxımsız bu qədər “xaralı” qoyma!

Çoxdan bəllidir ki,dünya yalandı,
hər kəs bir az, gəlib, gəzdi–dolandı,
baxma ki,gözləri canlar alandı–
gözlər yeyə bilər maralı,qoyma!

Hamımız içində batarsa gəmi,
fərq etməz ümmana–“Kim kimin kimi?!”,
hətda durnaynan da o Ustad kimi,
danışsan:”Haralı” sualı qoyma!

Gah xoşhal oluram,gah da ki,kefsiz,
havaynan dəyişər çətin ömrümüz,
nədən yazırsan-yaz,ay Vahid ƏZİZ,
əlinnər sözdəki sambalı qoyma…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Nə deyər?”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

İstədikcə eşqdən yazam hər səfər,
qələmiimə yol azdırar qəm-kədər,
kaş biləydim çəmənlərdə çiçəklər
bir-biriynən pıçıldaşsa, nə deyər?

Hər tikanı bir xəncərmiş qınında,
ləçəkləri xalis bülbül qanında,
mürgüləsəm qızıl gülün yanında,
nəfəsimə gözün açsa-nə deyər?

Tarix açdım; nələr görmüş bu xəzəl?!
həm sonralar odda yanıb,həm əzəl,
bir özgənin qolundakl bir gözəl
həvəsimə dönüb qaçsa,nə deyər?

Şah piyada gedən yeri görmüsən?
eyş-işrət də bu cür şeydir.bilmisən?
o dünyaya hansı üznən gedərsən?
soruş,hələ vaxtın varsa–nə deyər?

Bir ağıllan,düşünmə ki,ay “xiyar”,
əlindədir bütün küllü-ixtiyar!
inanardın–bir gün meydan oxuyar
bu dünyaya kor yarasa nə deyər?!

Kövrələrik kaman qəmli çalanda,
kükrəyərik ciblər pulla dolanda,
nə olar ki,”Ala qarğa” olanda–
Şah da ona qulaq asa…nə deyər?!

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Dərələyəz” poemasından parçalar

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg


(Eyni adlı poemadan parça.
Əsər bütövlüklə gələh həftən “ƏDƏBİYYAT” Qəzetində, sonra isə
“DƏRƏLƏYƏZ” Qəzetində çap olunacaq)

Yaman ağladırsan yuxularımda,
necə gözəl idin, ay Dərələyəz,
Vətən məhəhəbbətli dastanlarımda
sənsən ən uğurlu “boy”,Dərələyəz!

Misri qılınc kimi batar qəlbimə,
sənsiz övladınam-“Vəfasız”-demə,
taley qismət yaza-Əziz nəvəmə
Herherdə çaldıram toy,Dərələyəz,

Həsrətəm üzünə gör bir nə vaxtdan?
sənsən əcdadlarım qoynunda yatan,
mənim əlim çatmır,sən altdan-altdan
düşmənin gözünü oy,Dərələyəz,

Bilirəm; kimsəsiz,qəribsən-qərib,
umduğum barları özgələr dərib,
bacarsan,dövranla əl-ələ verib
hər şeyi yoluna qoy,Dərələyəz,

A başı qartallı,dumanlı dağlar,
bizlərdən əmanət səndə qalanlar!
səni,millətimə düşmən olanlar,
verdilər özgəyə pay,Dərələyəz!

Nə bilər qədrini biganə yadlar?
közlərin saxlarmı sönmüş ocaqlar?
basıb xəritəni uydurma adlar,
yazıb köhnələri,yay,Dərələyəz!

Durnam,göyərçinim,qanlı köynəyim,
südəmər körpətək zərif, kövrəyim,
ərzi yumruq boyda edən ürəyim
yaman qəribsəyib,oy,Dərələyəz,

Kim sə özbaşına gedərmi səndən?
köç etdik…,Qrabağ tutdu əlimdən,
bilmirəm,ayağım düşmədi,nədən?
sənə elədilər tay,Dərələyəz!

Dözməz,qərib olsa insan Vətəndə,
bəlkə məzarlar da qalmır yerində?!
ruhu qərar tutar ölənin səndə–
məni də özündə say,Dərələyəz,

Niyə “Çərxi-Fələk” dönmür tərsinə?
sönmüş bir kürəsən,dağılmış binə,
yanan ürəklərə dözəmmir sinə,
hələ də kəsilmir “Vay”,Dərələyəz,

Tayın-bərabərin varmı Turanda?
bir yarın dağlarda,biri–aranda,
gözlərim çəkilmir bütöy olanda–
səni əks eləyir Ay,Dərələyəz,

Aç bağlı qapını təslimin olum,
bir canlı kaman ol–mən simin olum,
gunahkar bildinsə–Nəsimin olum,
qurbanam,dərimi soy,Dərələyəz…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Bir gün…”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Bu gün dünyanın başında
muharibə kabusu var,
anaların göz yaşında
Şəhid öldaq qorxusu var,

Ellər qaçqın yurd-yuvadan,
su yerinə getməkdə qan,
xəbər tutulur havadan-
orda barıt qoxusu var.

İçimdə bir inam da var-
müharibə olmayacaq,
uyub Şeytan oyununa
dünya viran qalmayacaq.

Müharibə olmayacaq-
hamı qarnı tox olarsa,
müharibə olmayacaq-
İblis taxtdan yıxılarsa.

Müharıbə olmayacaq
hökümdarlar orduları
savaşmağa göndərməsə,
Ulu Tanrı insanlardan
nənzərini döndərməsə.

İnanıram,”Supergüclər”
qırğınları salmayacaq,
dünyaya qonaq gələnlər
alovlarda yanmayacaq,
rahat böyü,körpə nəvəm,
muharibə olmayacaq!

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Şahmat oyunu”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Üstündə bu taxtanınki
ağlı-qaralı xanalar,
Şah o zaman alçalır ki,
“mat” eləyən–piyadalar,

Dəli “fillər” qoşa-qoşa,
“zabitlərin” rütbəsi yox,
“at” əyri girir savaşa,
Şahzadə tək,piyada çox,

Eyni olmur piyadalar,
içlərində “lotu” da var,
tək “matla” bitməz oyunlar-
Şahmatın bir “patı” da var,

Qızışmış “ağlar”-“qaralar”
çoxdan üz-üzə dayanır,
agah olun,ey insanlar-
Yaxın Şərqdə bir dünyavi
savaş. qazanı qaynayır!

Nə qalib var,nə uduzan,
hələ oyun “patındadı”
hələ dünya bir “Virusun”
basqısının altindadı…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Ayrılıqdan…”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Ayrılıq bir kabustək
dövrəmizdə dolaşır,
könül təbindən düşür,
fikirlərim qarışır,

Çırpındığı yerdəcə
ürəyimi nə sıxdı?
sızıldayıb xəfıfcə
sənsiz yaman darıxdı,

Yenə taqətdən düşür
qalmır öz havasında,
ürəyi nə üşüdür,
kim gəzir yuvasında?

Əhvalımı soruşma,
ömrün cəfası hədər,
ayrılıqdan danışma,
başına gələ bilər…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”İnciməsin”

Həyatın da bir sonu var–
bir rüzgardır bircə əsim
doğma ocaq,el-obalar
nə cür gedim?-inciməsin.

İş ki.qaldı baxta-baxta,
çox sınadım-o da saxta!
calaq olsam–yad budaqda,
nə cür bitim?-inciməsin.

Çoxdur viranım,talanım,
qeybətlər–satlb-alanım!
hey düşünər qısqananım
nə cür güdüm?-inciməsin.

Canım bəlalı,qadalı,
dilim qılıncdan xatalı,
olsa atalı-analı
nə cür yetim inciməsin?!

Ola zindanln açanı,
tuttmaya qovan–qaçanı!
qotur tutsa,şirin canı
nə cür didim?-inciməsin.

Hələ bitmir dumanlığı,
getmir vaxtın yamanlığı,
qoca ömür–cavalığı
na cür edim?-inciməsin…

Saqif QARATORPAQ.”Hərdən yaza bilmirəm”

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Hüseyn Arif” Ədəbi Məclisinin sədri

Hərdən yaza bilmirəm,
qırılır misralarım.
Zülmətdə işıq gəzən
bir kordu barmaqlarım…

Ürəyimin sapından
düşüb,neçə söz itib.
Hər sözün yuvasında
indi neçə göz bitib.

Sənsizlik bir səhradı,
yeridikcə batıram.
Bu sevda yuxusudu,
elə bilmə yatıram.

Kipriyimi toz basıb,
gözümdə eşq dumanı.
Mürgüləyir içimdə
bir dərvişin gümanı.

Ay buludda gizlənib,
Ürəyim bir yanar şam…
Mən də bir mirvariyəm,
səhraya atılmışam.

Saqif QARATORPAQ.”Bəlkə sən axtardığın o utancaq adamdı”

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Hüseyn Arif” Ədəbi Məclisinin sədri

Bəlkə sən axtardığın o utancaq adamdı,
Ancaq yoxdu xəbərin,keçib getdin yanından.
Bir yelkənsiz gəmidi,nə vaxtdı yol axtarır,
Azıb səhərə bir ömrün ümmanında.

Hələ də gözlərindən ürəyinə yol çəkir,
Hələ də bir nağılın laylasına uyuyur.
Nəm çəkir pəncərəsi neçə soyuq baxışdan,
Evinin divarını gözünün yaşı yuyur.

Əyirib kipriyində əzabını,dərdini,
Barama qurdu kimi özünə tor toxuyur.
Asılıb ayağından, səhərəcən oyaqdı,
Bir tənha anadildi,ürəyində oxuyur.

Bəs məni kim tanıyar bu səs-küyün içində,
Bilmirəm, kimə doğma,bilmirəm kimə yadam.
Bəlkə elə itmişəm,min ildi xəbərim yox,
Bəlkə elə kiminsə axtardığı adamam…

Şair-publisist Hikmət MƏLİKZADƏ.”Qorxu, təlaş basıb dünyanı”

This image has an empty alt attribute; its file name is 10291071_455253494660228_1338165152726257845_n-300x300.jpg

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüAzərbaycan Respublikasının Prezident Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü,

***

Qorxu, təlaş basıb dünyanı,
Şeytan ölüm marşı çalmamış
Bir vida nəğməsi çal.
Əzizim, canım, mən evdəyəm,
Sən də evdə qal!
Ərit qayğıların buzunu.
Ya da həyatı bir təlatüm bilib çağla.
Demirəm, rəngsiz yuxuların içində
çırpınan dəhşətlərə ağla,
Bacarsan, küt ağrılara tab gətir,
Günahı tütyə kimi
Qiyamətə aparmaq üçün qab gətir.
İt hürən tərəfdə imkanlı dadaşlar
bardaş qurub ikibaşlı fikirlərtək.
İşıq gələn səmtdə də ac adamlar
kifli əppək üçün cihada qalxıb
utanmaz-utanmaz…
Sən, yuxusu dağılmış dərələrdən,
Kol-kos basmış yamaclardan keç.
Dərdini heyvana de, adama demə.
Qarşına iki kölgə çıxacaq;
Həyat gerçəkləri səni sıxacaq.
Qorxub, yükünü atacaqsan.
Bilə-bilə günaha batacaqsan.
Əzizim, canım, evdə qal!
Ölüm qapının ağzında mələyir quzu kimi.
Şeytan adamı torbasına atır ruzu kimi.
Sənin də, bilirəm, əppəyin yox.
Səbrin də tarıma çəkilib qatar relsitək.
Mənim də elə günahım artır,
Mən, islaq bəbəklərin vida yanğısıyam,
Gözümün önündə çılpaq gecələr kürt düşür.
Qorxulu yuxulara öyrəşib gözüm.
İçimdə tumurcuq atıb dözüm.
Tanrı həm – Məni axtar, – deyir,
Həm – Evdə qal.
İndi, xəstəlik və qorxu sarmış küçələrə
adam çəklində necə çıxım?
Bəlkə kölgəmin çuxasını geyinim,
Tanrı ilə cihada gecə çıxım?!
Qəmin ucu çox itidir,
Eh, zülmətə enirəm anam ölür,
İşığa çıxıram, atam…
Vücuduma ləkədi xatam.
Demək, adam özündən çıxanda
Saxta Pirlər kimi ləkələnir.
Bir azdan Qiyamət qopacaq,
İsrafilin yerinə bir ayrılıq nəğməsi çal.
Qorxu, təlaş dünyanı fağır günə qoyub,
Mən evdəyəm, əzizim, sən də evdə qal!

Şair-publisist Hikmət MƏLİKZADƏ.”Bir xatirə yağışı var hər ötən anın”

This image has an empty alt attribute; its file name is 10291071_455253494660228_1338165152726257845_n-300x300.jpg

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüAzərbaycan Respublikasının Prezident Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü,

***

Bir xatirə yağışı var hər ötən anın,
Xatirələr şeh düşəndə bal kimi olur.
Ruhlar sevgi rəngindədi, dualı qadın,
Lal duyğunun əzabı da lal kimi olur.

Gendən bir ağ kölgə sıxır kəndi-kəsəyi,
Şeytan ölüb, cəsəd ağır, gir, tabut düşür.
Beş-on günlük səyahətdi ömür adamçun,
Sonra qəfil hər çiyindən bir tabut düşür.

Sən susduqca, gözlərimdə zəlzələ olur,
Qürub çağı xam xəyala dalmaq çətinmiş.
Mən bilmirəm sənə baxım, yoxsa Allaha,
İki sevgi arasında qalmaq çətinmiş…

Əziz MUSA.”Ürəyim”

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, “İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Səni görüb, sevməyincə yox idim,
Gəl ruhumun qanadı ol, gülüzlüm.
Gəl arzuma, istəyimə mən yetim,
Qoyma sənin həsrətindən üzülüm.

Ayrılığın bir əzabdı bilirsən,
Sənsiz ruhum dağı, daşı dolaşır,
Heç bilmirəm mənsiz necə gülürsən,
Mənim ruhum, hər an sənsiz darıxır.

Dağlar boyda qəm daşıyır ürəyim.
Dərdin-qəmin buz daşıyır qüzeydən.
Çən, dumandı baxa bilmir fələyim,
Canım, gözüm, gəl incimə gileydən

Bülbülünə heç gəlmirmi yazığın,
Möhtac qalıb bu ürəyim sığala,
Kəs bir yolluq ayağını sazağın,,
Ürəyimdə sonməyən bir od qala.

Təbəssümün həyat dolu günəşdi,
Ayrılığın məni boğur gecələr,
Yuxularım qaçıb gedib , nə işdi.
Əziz Musa sənsiz çətin dincələr.

ƏZİZ MUSA.

Əziz MUSA.”Ruhuna vurulub göylərə uçdum”

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, “İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Ruhuna vurulub göylərə uçdum,
Sevmək nə zamandan günahdı söylə.
Mən eşqin qırxıncı qapısın açdım,
Qəlbibin qapısı bağlıdı hələ.

Ürəyim çat verib sənin əlindən,
Yerləri, göyləri saymayan mələk,
Bir xoş söz eşitmədim sənin dilindən,
İnsafsız görmədim vallah sənin tək.

Günümü bükmüsən bir göy əksiyə,
Yenə nişan alıb dərd ürəyimi.
Əllərim çatmayır o yüksəkliyə,
Çırpmısan daşlara sən istəyimi.

Ruhum bənövşətək boynunu əyib,
Çəkilmir gözümdən həsrət buludu.
Elə fələklər də xətrimə dəyib,
Yoxsa sevgi budu, məhəbbət budu.

Üzünün işığı kor edib məni,
Sənin eşqin ilə döyünür ürək,
Bütün varlığımla sevirəm səni,
Axı gözəl olur tikanlı çiçək.

Yağmur ƏSMƏRSOY.Yeni şeirlər

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Bakı Bürosunun Rəhbəri

 * * *

Kim bilir, mən onda gec başa düşdüm,
O,gəldi bu getdi sirr kimi qaldı.
Qarışdı, yox oldu, bir eşqə qaçdı,
Çəkdiyim bir eşqsiz bax, yenə baldı.

 * * *

Döyülər xəbərsiz qapın açarsan,
O gələr deyərsən cəhənnəm ol get.
Mən sildim sən də sil yaşanmamış say,
Bir də arxasından yad tək baxarsan.

Virtual kitab sərgisi “Blaqoveşensk – Bakı kitab körpüsü”

Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (MKS) beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində əlaqələri uğurla davam edir. Koronavis pandemiyası ilə mübarizə və #EvdəQal ciddi karantin rejimi dövründə kitabxanalar tərəfindən mütaliə üçün insanlara populyar və maraqlı kitabların elektron versiyasını təqdim edilir, yazıçı və şairlərlə virtual görüşlər də təşkil olunur.

Xatırladırıq ki, Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanası və Blaqoveşensk kitabxanası arasında 2018-ci ilin payızından təcrübə mübadiləsi aparılır, uğurlu layihələr həyata keçirilir.

Bakı Blaqoveşensk növbəti birgə layihə əsasında hazırlanan virtual kitab sərgisi oxucuların istifadəsinə verildi.

Virtual sərgidə on üç kitab  oxucuların istifadəsinə verilmişdir.

Bakı kitabxanaçıları “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası”nda olan ən çox oxunan kitabları seçmiş və virtual sərgiyə təqdim etmişdir. Blaqoveşensk şəhər Mərkəzi Kitabxanasının kitabxanaçıları da öz növbəsində oradakı ən populyar kitabların statistikasını öyrənmişdilər.

Qeyd olunmalıdır ki, sərgilənən kitablar populyar kitabların yalnız bir hissəsidir. Bu kitab rəfləri statik (dəyişilməz) xarakter daşımır, onlar dinamikdir. Rəflərdəki kitablar populyarlıgına və oxucu sorğularına, baxış saylarına görə dəyişir. Kitabxanalar tərəfindən təşkil olunan növbəti sərgilərdə bu aydın görünəcək.

“Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası”nda olan kitablardan səkkiz ən populyar kitab seçilmiş və bu kitablar sərginin yuxarı rəfində yerləşdirilmişdir. Onların arasında Q.Markesin ingilis dilində olan “Yüz il tənhalığda” kitabıdır. Kitab rəfi yığılanda bu kitab 200913 dəfə oxunmuş, hal hazırda isə kitab 210888 dəfə oxunub. Digər populyar kitab rus dilində “Samıy luçşiy samouçilel anqliyskoqo yazıka” kitabıdır, bu kitab 69594 dəfə oxunub. Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nəsiri” kitabı 27062 dəfə, T.Hüseynovun “Müəssisənin iqdisadiyyatı” kitabı isə 32348 dəfə oxunub.

2020-ci ilin son aylarında “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası”na yeni kitablar yerləşdirilib. Yeni kitabların arasında ən çox maraq doğuran “Dünya xalqlarının nağıllarında uşaq hüquqları” (Azərbaycan və rus dillərində), Brayan Ceyksin “Leqenda o Lyuke”, Sevinc Ağa Xəlilqızının “Əlvida söyləmədən…” kitablarıdır.

Blaqoveşensk şəhərinin oxucuları arasında beş ən çox oxunan kitab seçilib: P.N.Vranqel “Zapiski 1916–1920qq.”, “Kukolnıy teatr na Rusi. İstoriçeskiy oçerk”, “Yeqipetskiye skazki”, ”Arxitektura Yaponii. Yaponskaya svetnaya qrabyura”, “Pesn o Nibelunqax”.

Sözügedən kitabların elektron versiyasının oxumaq üçün oxuculara imkan yaradılıb. Onlar interaktiv nöqtələrə tıklayaraq kitabların tammətinli versiyasını görə bilərlər.

“Blaqoveşensk – Bakı kitab körpüsü” virtual kitab sərgisinin ünvanıhttps://www.thinglink.com/scene/1305072218648084482

Şairə Gülarə Munisin “Söylə mənə, ay nənə” adlı yeni şeiri


Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi (MKS) tərəfindən həyata keçirilən “Kitabxana – koronavirusa YOX deyir!” layihəsi çərçivəsində “Yazıçı və şairlər koronavirusla mübarizə edir” aksiyasına davamlı olaraq dəstək olan  Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, istedadlı yazıçı və şairə, M.Ş.Vazeh adına Yasamal rayon Mərkəzi Kitabxanasının Fəxri oxucusu Gülarə Munisdir.
Şairə karantin rejimində olan insanları daima mütaliəyə çağırır və günlərini daha səmərəli keçirməkləri üçün çalışır. O, “Söylə mənə, ay nənə” adlı yeni şeirini qələmə alaraq uşaqların dünyasından hər kəsə səslənir. 
Şeir nənə ilə nəvənin söhbəti ilə başlayır. Yatmağa gedən nəvə nənəyə çoxlu suallar verir. Nəvənin həmçinin verdiyi suallar sırasında  hal-hazırda bütün dünyanı maraqlandıran “Hardan gəldi bu bəla? Bizi saldı bu hala?” sualı da yer alır. Sizcə suallar qarşısında çaşqın qalan nənənin balaca nəvəsinə cavabı nə olacaq?
Söylə mənə, ay nənə…
Nəvə gedir yatmağa,
Şirin yuxu tapmağa.
Nənə öpür üzünü,
Söyləyir: “Yum gözünü”.
                              “Yuxum gəlmir, ay nənə,
Bir sualım var sənə:
Söylə mənə, ay nənə,
Hardan gəldi bu bəla?
Bizi saldı bu hala?
Söylə mənə, ay nənə,
Xəstəliyin yox sonu,
Necə qovlayaq onu?
Söylə mənə, ay nənə,
Bu nə virusdur belə?
Adı da yatmır dilə…
Söylə mənə, ay nənə,
Nədən isinir günəş?
Hardan alır o atəş?
Söylə mənə, ay nənə,
Nədən yaranır duman?
Niyə qocalır insan?
Söylə mənə, ay nənə,
Hara yox oldu baba?
Yetim qaldı el-oba?
Söylə mənə, ay nənə,
Harda dincəlir külək?
Harda yatır kəpənək?”
Nənə çaşıb qalmışdı,
Fikir onu almışdı.
Suallar yetmir sona,
Nə cavab versin ona?
Fikirləşdi bir qədər,
Cavab tapdı bir təhər.
Dedi: “Bağla gözünü,
Allah bilir düzünü”.
Əziz oxucular, şeirin  pdf forması rəngarəng və maraqlıdir.

Tanış olmaq üçün aşağıdakı linkə daxil olun:


http://yasamal.cls.az/front/files/libraries/81/documents/766516104.pdf

Coşqun XƏLİLOĞLU.”Orqan” (Hekayə)

        Bu əhvalat bizim kənddə sovet hakimiyyətinin durğunluq deyilən dövründə baş verib. Kənd camaatı güzəranlarını qismən də olsa, yaxşılaşdırmaq üçün rayon mərkəzindəki mal-qara kökəltmə məntəqəsinə min bir əziyyətlə bəslədikləri iribuynuzlu mal-qaranı təhvil verirdilər. Alacaqları pulu isə aylarla, bəzən isə bir ilə qədər gözləyirdilər. Adamlar rayon mərkəzinə gedib-gəlməkdən bezir, bəzən alacaqlarından bir qədər “şirinlik” verməklə halal qazanclarına mümkün qədər tez sahib olmağa çalışırdılar.

Kəndimizdə Xanağa adlı bir kişi yaşayırdı. Xanağa özünü şair sayır, şeir adı ilə cızma-qaralar yazıb göndərirdi qəzetlərin redaksiyalarına. Redaksiyalarda onun yazdıqlarını oxuyub, hər dəfə ona təxminən belə məzmunda məktub göndərirdilər. “…Yazınız bədii cəhətdən çox zəif olduğu üçün dərc edilmədi”.  Xanağa kişi ona gələn məktubu açıb oxuyar, əvvəl kədərlənər, sonra qəzetin ünvanına “Paxıllıqdan dərc etmirlər”, deyərək söylənərdi. O zaman redaksiyalardan oxuculara göndərilən məktublar nəfis tərtibatla xüsusi blanklarda yazılardı. Xanağa kişi bu blankları elə səliqə ilə bükərdi ki məktubun mətni görünməzdi. Qəzetin adı və ünvanı yazılmış hissəsini isə Xanağa çayxanada tay-tuşlarına göstərər, özünü tərifləyərdi. Gah –məni bayram münasibəti ilə təbrik ediblər, gah da yaxşı şeir yazdığıma görə mənə təşəkkürlərini bildiriblər – deyərdi. Ona inamayanlar olsa da, inananlar da var idi. Hətta kənddə danışırdılar ki,qəssab Məhərrəmin oğlunun toyunda Xanağaya tost demək üçün söz veriləndə o, elə gözəl şeir söyləyib ki bütün məclisdəkilər ona, – əhsən, şair, – deyiblər.

Nə başınızı ağrıdım, Xanağa kişi bir dəfə camışını mal-qara kökəltmə məntəqəsinə satır, amma onda səbir hardaydı ki, başqaları kimi aylarla pul gözləsin. Həm də bu şairə hörmətsizlik olardı. On gün keçəndən sonra səliqə ilə geyinib-keçinən Xanağa kişi gedir camışın pulunu almağa. Müdir əvvəlcə deyir ki, a kişi, pulumuz olanda verəcəyik, hara tələsirsən? Qaşı-gözü qara çıxmısan? Xanağa kişi ədəb-ərkanla əlini salır cibinə və hirslə bir kağız parçası çıxarıb:

–Bilirsən mən kiməm?  Mən Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının orqanıyam, – deyir.

“Azərbaycan gəncləri” qəzetindən göndərilmiş məktubu Xanağa kişiyə məxsus mühüm sənəd hesab edən müdirin rəngi qaçır, qorxudan dili-dodağı əsir, tez mühasiblə xəzinədarı çağıtdırıb, “Yerin deşiyindən də olsa Xanağa müəllimin pulunu tapıb verin” – deyir. Heç iki saat keçmir ki, kənd şairinin pulu cibində olur.

Xanağa kişi təhvil verdikləri mal-qaranın pulunu ala bilməyən həmkəndlilərinin yanında qürurla gəzir, Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının “orqanı olmağıyla” fəxr edirdi. Ağıllı adamlar Xanağa kişinin sadəlövhlüyünü  başa düşsələr də bunu onun üzünə vurmurdular.

Fakt isə faktlığında qalırdı. Xanağa kişi pulu hamıdan tez almışdı və ona bu pulu  “Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının orqanı” “olduğuna” görə vermişdilər.