Rahilə xanım DÖVRAN.Seçmə şeirlər

Şairə-jurnalist-publisist Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Naxçıvan Muxtar Respublikası Bürosunun Rəhbəri, “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı

MƏNİ SƏSLƏYİN
/”Vətənimdir” – silsiləsindən/

Sorsalar ki, kiməm mən?
Cavaba tələsməyin.
Dost olsun, ya da düşmən.
Həmən məni səsləyin.

Səsim gələcək yerdən,
Od olub püskürəcəm.
Səsim gələcək Kürdən,
Xəzərə töküləcəm.
Qarsdan Bakıya kimi,
Araz olub axacam.
Olub dövrün hakimi,
Təbrizəcən baxacam.

Olacağam Çuxuryurd,
Naxçıvanın qardaşı.
Olacağam mən Boz Qurd,
Titrədəcəm dağ, daşı.

Olacağam mən Ağrı,
Sancılacam göylərə.
Düşmənlərə göz dağı,
Yaşıl orman, gur dərə.

Baxmayacam su dərin,
Gərib qanadlarımı,
Olacam Xudafərin,
Qaytaracam varımı.

Olacam Xoy, Ərdəbil,
Əl edəcəm Dərbəndə.
Nə söyləsəm gerçək bil,
Bunu bilir hər bəndə.

Qucacam İrəvanı,
Tiflisəcən gedəcəm.
Gözəl Borçalım hanı?
Deyə:-sual edəcəm.

Hönkürdükcə Qarabağ,
Basacağam bağrıma.
Sağalınca çarpaz dağ,
Dözəcəyəm ağrıma.

Qoymayacam qisası,
Qalsın son qiyamətə.
Həzrət Musa əsası ,
Minəcəkdir hörmətə.

Sorsalar ki, kiməm mən,
Cavaba tələsməyin.
Dost olsun ya da düşmən,
Siz,- Dövranı səsləyin …

İNGİLİS
/”Düşüncələrim” – silsiləsindən/

Dünya aləm qan ağlayır ingilisin əlindən,
Heç fələk də baş açammaz fitnəsindən, felindən.
Duyulmayıb bu kafirin haqlı kəlmə dilindən,
Dəniz kimi çalxalayır millətləri bu iblis-
Açılmayan kilidlərin açarıdır ingilis.
***
Məmləkət yox toxunmasın ona qanlı barmağı,
Beş qitənin təpəsində rəqs eyləyir çomağı.
Lal vulkandır onun sakit, səs-səmirsiz durmağı,
Lənətlənmiş kor şeytanın oxşarıdır o xalis-
Açılmayan kilidlərin açarıdır ingilis.
***
Bu boz qarğa bülbüllərə bəlağətdən dərs deyir,
Məzlumları tora salır, fırıldaqla haqq yeyir.
Atası da bu misterdən görməyibdir bir xeyir,
Doldurmağa çalışsan da dolmayacaq boş təlis-
Açılmayan kilidlərin açarıdır ingilis.
***
Əməllərin görməyənlər söyləyər ki,- mələkdir,
Qəbir üstə uzadılmış qan ağlayan çələngdir.
Ölkələri tar mar edən fırtınadır, küləkdir,
O-gözləri kor eyləyən tufan, çovğun, duman, sis-
Açılmayan kilidlərin açarıdır ingilis.
***
Qafqaza da dəfələrlə, hey batırıb caynağın,
İstəyib ki, fəth eyləyə hiylə ilə Qaf dağın.
Taladıqca od- alovun “Atəşgah”tək ocağın,
Cəhd eyləyib bu torpağa sahib ola, ya varis-
Açılmayan kilidlərin açarıdır ingilis.
***
Təpəgöztək dadanıbdır insanların ətinə,
Bəşəriyyət çox görübdür bu cəlladdan qan, fitnə.
Tülkü təkin “Həccə gedər”- əgər düşsə çətinə,
Mədaxilin, məxaricin hesablayar düz, səlis-
Açılmayan kilidlərin açarıdır ingilis.
***
Üzərində vəbalı var min dirinin, ölünün,
Qarlı qışı, şaxtasıdır kürreyi-ərz çölünün.
Törədəni, səbəbkarı xəyanətin, nisgilin,
Bogulacaq öz tökdüyü qan gölündə bu həris-
Açılmayan kilidlərin açarıdır ingilis.