Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (MKS) M.Ş.Vazehin adını daşıyan  Mərkəzi Kitabxanası Gəncədəki Mirzə Şəfi Vazeh Muzeyinə virtual ekskursiya təşkil etdi.
Layihə Mirzə Şəfinin xatirəsini yad etmək üçün, #EvdəQal  çağrışına və koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkədə tətbiq edilən ciddi karantin rejiminə dəstək olaraq təşkil olunub. 
Layihədə Gəncə şəhər və Göyçay rayon Mərkəzi Kitabxanaları da iştirak etdilər.
Virtual ekskursiya Mirzə Şəfinin anadan olması ilə əlaqədar təşkil olunub. Vazeh yaradıçılığında yaz fəslini böyük məhəbbətlə təsvir etdiyi üçün, təbiət haqqında gözəl şeirlər yazdığı üçün ehtimal var ki, o, yaz aylarında dünyaya gəlib.
Mirzə Şəfi dünyada kiçik seir janrı formasının ustası kimi tanınır. Həyat eşqi ilə yaşayan şair dini doqmatizmı, insan nadanlığını muhakimə edirdi. Şairin faciəsi onda idi ki, yazdığı çoxsaylı şeirlərinin heç biri onun sağlığında nəşr edilməmışdir. 
1850-1875-ci illərdə Mirzə Şəfinin nəğmələri o dövr üçün çox böyük hesab edilən iki min nüsxə tirajla nəşr edilmişdir.
Gəncədəki Mirzə Şəfi Vazeh Muzeyi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Gəncə şəhərinin Gülüstan qəsəbəsində inşa edilmişdir. 2017-ci il noyabr ayının 10-da muzeyin açılış mərasimi olmuşdur.
Videoçarx Mirzə Şəfi Vazeh haqqında Azərbaycan və rus dillərində qısa məlumatla başlanılır. Qeyd olunur ki, Vazeh Gəncədə dünyaya göz açıb, təxəllüsü Vazeh (“ifadəli, aydın”) olub. O, şair və pedaqoq olub, şeirlərini Azərbaycan və fars dilində yazıb. Şairin yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. Qeyd olunur ki, Vazeh çoxlu qəzəllər, müxəmməslər, məsnəvilər, rübailər və s. yazmışdır. Daha sonra şairin F.Bodenştedtə dərs verdiyi haqqında və Vazehin şeirlərinin aqibəti haqqında qısa məlumat verilir.
Ekskursiyanın əvvəlində iki mərtəbəli Mirzə Şəfi Vazeh Muzeyinin zallarının ümumi görünüşünün fotoları verilib. Tamaşaçılar eksponatlarla tanış olur, Vazehin möhtəşəm qəzəlləri ilə tanış olurlar. Muzeydə Vazehlə bir dövrdə yaşayan və onunla dostluq edən şair, yazıçı və mütəfəkkirlərin portretləri nümayiş olunur.
Bir-birini əvəz edən fotolarda muzeydə şairin yaradıcılıq irsinin öyrənilməsinin gücləndirilməsi haqqında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 1981-ci il iyunun 8-də imzalanmış Qərarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Mirzə Şəfi Vazehin 220 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2014-cü il 3 fevral tarixli Sərəncamının mətnləri görmək olur.
Böyük şəxsiyyətlərin M.Ş.Vaseh haqqında dediyi sözlər xüsisi ilə diqqəti cəlb edir.
Muzeydə Vazeh dövrünün abu-havası yaradılıb. Dörd min il tarixi olan Gəncənin tarixi fotoşəkilləri də maraq doğurur.
Mirzə Şəfinin adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı muzeydə ayrıca guşə yaradılıb. Şairin ana dilində yazdığı seirlərin bir çoxu tablolara yazılaraq muzeydə əksini tapıb.
Muzeydə Vazehin şeirlərinə musiqi bəstələmiş bir çox bəstəkarların da fotoşəkillərini görmək olar.
Burada şairin müxtəlif materiallardan düzəldilmiş heykəlləri vardır.
Muzeydə M.Ş.Vazehin XIX-XX əsrin əvvəllərində Avropanın bir çox ölkələrində və Azərbaycanda müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş kitabları toplanmışdır. 
Videoçarxı https://www.youtube.com/watch?v=sYoG39ga-2k kitabxananın YouTube kanalında izləmək olar.
Videoçarx bir çox dünya kitabxanalarına da göndəriləcək.

Библиотека организовала виртуальную экскурсию в Музей Мирза Шафи Вазеха в Гяндже

Централизованная библиотечная система Ясамальского района организовала виртуальную экскурсию в Музей Мирзы Шафи Вазеха в Гяндже. Следует отметить, имя М.Ш.Вазеха носит Центральная библиотека Ясамальского района.

Проект был осуществлен в честь памяти М.Ш.Вазеха, а также в поддержку призыва #EvdəQal (#Оставайся дома) и режима строгого карантина, введенного в республике в связи с коронавирусом.

В проекте также  приняли участие Центральные библиотеки г.Гянджи и Гейчайского района.

Виртуальная экскурсия была проведена в связи с днем рождения Мирзы Шафи. Предположительно Вазех родился весной, так как  в своем творчестве он с большой любовью описывает весну, посвящает природе множество стихов.

Мирза Шафи Вазех известен в мире как мастер малых стихотворных форм. Он большой жизнелюб, отрицающий религиозный догматизм, человеческую косность и невежество. Трагедия поэта состоит в том, что он не увидел напечатанным ни одного из своих многочисленных стихотворений. С 1850 по 1875 гг. песни Мирзы Шафи были изданы на различных языках огромном для того времени тиражом около двух миллионов экземпляров.

Музей Мирзы Шафи Вазеха в Гяндже был построен при поддержке ФОНДА Гейдара Алиева в поселке Гюлистан. Церемония открытия музея состоялась 10 ноября 2017 года.

Видеоролик начинается с подачей краткой информации о поэте на азербайджанском и русском языках. Отмечается, что Мирза Шафи родился в Гяндже, его псевдоним Вазех означает «выразительный, ясный». Он был поэтом и педагогом, писал стихи на азербайджанском и персидском языках. Здесь же дается краткая информация о творчестве поэта. Отмечается, что он писал газели, мухаммасы, рубаи, месневи. Содержится информация о том, Вазех преподавал восточные языки  немецкому поэту Боденштедту. Кратко сообщается о судьбе стихов Вазеха.

В начале экскурсии зрители знакомятся с фотографиями залов двухэтажного музея, на стенах которых вывешены стихи Вазеха. Здесь же можно увидеть и экспонаты. Вызывают интерес портреты поэтов, писателей и просветителей, живших в один период с Вазехом.

Центральное место занимают Постановление о праздновании юбилея Вазеха, подписанное 8 июня 1981 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 февраля 2014 года «О проведении 220-летнего юбилея Мирзы Шафи Вазеха».

В залах музея можно увидеть высказывания выдающихся людей о Вазехе.

В музее создана обстановка времен М.Ш.Вазеха. Имеются фото древней Гянджи. Создан уголок об увековечении памяти этого выдающегося поэта. На стенах музея висят множество стихов поэта.

В музее вывешены портреты композиторов, написавших музыку на стихи Мирзы Шафи.

Здесь же демонстрируются  памятники  Вазеха, изготовленные из различных материалов.

Особый интерес вызывают выставки книг Вазеха, изданных в европейских странах и в Азербайджане в XIX-XXвв.

Видеоролик можно посмотреть на канале YouTube https://www.youtube.com/watch?v=sYoG39ga-2k

Видеоролик будет отправлен во многие библиотеки мира.