This image has an empty alt attribute; its file name is rafiqoday-300x300.jpg

TƏCNİS

Sıxsa belə gün-güzəran, dolanma (q),

Kəmfürsətlər dövrəsində dolanma,

Yaz yelinli bulud kimi dol, amma

Sızıldayıb, gəl çıxarma day ağın.

Yaraşarmı – minnət götür, ələ bax?!

İbrət götür – qabar-qabar ələ bax.

Dost-tanışı saf-çürük et, ələ, bax…

Gör kim olar dar günündə dayağın.

Kürəyini söykə yurda, elə, dur,

Biraz insaf, biraz mürvət elə, dur.

Elə davran, elə otur, elə dur, –

Kəsilməsin eldən ümid ayağın.

05.10.2021