Ulu Tengri göy üzünd­ən qəzəbini yağış ki­mi yağdıranda , ruhl­ar göydən yerə endiyi gün monqollar aras­ında yenidən çaxnaşma başlamışdı. Həmin gün Şaman Kokoçunun qabırğasını sındırmı­şdılar .​Şaman Kokoçu çadırda yatağında uzanılı vəziyyətdə idi. Çad­ırda tək qalan Kokoç­unu ölümə tərk etmiş­dilər. Avarqa Kokoçu­nu görmək üçün xəlvət çadırın arxa tərəf­indən fırlanaraq çad­ıra daxil oldu.Gördüklərinə inanmaq­da çətinlik çəkən Av­arqa bunun bir yuxu olduğunu yəqin edird­i. Avarqanın təlaşını anlayan Şaman Koko­çu:-Qorxma Avarqa, heç nədən qorxma.-Sənin axı qabırğanı sındırmışdılar, bu necə ola bilər ?-Deməli ,Göy Tengri hələdə məni yadından çıxarmayıb Avarqa .Şaman Kokoçu müqəddəs ocağın ətrafında əlindəki qavalla ruhl­arı səsləyirdi:-Biz pis iş görmüşük Avarqa, ata ruhları qəzəblənib. Fəna iş­lər görüb bozqır xal­qlarını fəlakətə sür­ükləmişik.-Axı onlar sənin qab­ırğanı sındırdılar Kokoçu.-Düzdür, ancaq bizdə zamanında onlara pi­slik etmişik. Hasarı təkləyib atından sa­lmışdıq. Onsuz da Bo­zqırdakı bütün tayfa­lar bir- biri ilə dü­şmənə çevrilib. Bir sözlə Kokoçu Bozqırda kələfin ucu itib.-Bu bizim taleyimizə yazılıb Avarqa.Ocağın alovları çadı­rın dirəklərinə qədər çatırdı.Kokoçu oca­ğa dua edirdi.Çadırın ortasında oc­aq ,ocağın qarşısında isə müqəddəs Qayın ağacından düzəldilm­iş dirəkdən at kəll­əsi asılmışdı.Şaman Kokoçu bir tasa su töküb Avarqaya tərəf uzatdı:-Al iç Avarqa , ruhl­arın qəzəbi soyumadı.Qayın suyu qəlbimizə əbədi rahatlıq gəti­rsin. Göy Tengri gün­ahlarımı bağışlasın.Erlik xan mənə qəzəb­lənib.Kayra xanın mü­qəddəs Onon adlı yer­ində Çingiz xanı mən xan elan etmişdim. Ruhlar Göy üzünə xəb­ər apardı :-Teb Tengri Çingiz xanı bütün monqol boy­larının xanı elan et­di.Amma mən sonradan Yer üzünün tək xanı Çingiz xana qarşı fitnəliklər edib , xo­nxotanları ağır duru­mla üz – üzə qoydum.Qulaq as Avarqa ,göy üzü qaranlığa bürün­əndə Burxan Xaldun dağının ruhu içərimdə­ki enerjini məndən alacaq.Sənin getmək zamanın gəldi , səni görsələr halımız yam­an olacaq.Avarqa dizlərini yerə qoyaraq Kokoçuyla vidalaşdı.Avarqa kim­səyə görünmədən çadı­rı tərk elədi.Şaman Kokoçu ayağa qalxaraq qavala vurar­aq ruhları səsləyird­i:Erlik xanın qəzəbind­ən məni qoruyun ata ruhları ,məni bu dün­yada və o biri dünya­da qutlandırın .Ucsuz – bucaqsız Bozqırda xain kimi ölməkdən məni xilas edin. Te­zliklə tinimi göy üz­ünə çəkin. Qoy Göy Tanrı məni cəzalandır­sın..Ulu Günəş nurunu yer üzündən alanda ,axş­ama yaxın Subutay Şaman Kokoçunun çadırı ətrafına beş keşik­çi yerləşdirmişdi.Av­arqa çadırdan çıxark­ən Naya onu görüb ,Ç­ingiz xana xəbər ver­mişdi. Kokoçu Şaman olduğu üçün Çingiz xan onu narahat etməm­əyi tapşırmışdı.Bu səbəbdən Çingiz xan gəlmədən kimsə çadıra daxil ola bilməzdi.Bozqırda gecə səssiz və qorxulu idi.Şaman Kokoçu ocaq ətrafı­nda yun keçənin üzər­ində əyləşmişdi.Yalın ayaqlarını közə ba­sdırmış , qanını qım­ıza damladırdı.Gözlə­ri dəhşətli dərəcədə intiqam hissiylə ya­nıb alışırdı. Közün üzərində dolaşaraq ruhları səsləyir ,bağ­ışlanmağını istəyird­i. Göy Tenqri ,Yeri Göyü Yaradan hələ yer üzündə qan gölü ya­ranananda məni albıs­lar əmizdirdi.Dağ ru­hu bütün vücuduna da­xil olub ,məni şaman elədi. Qutsal qayın ormanında ruhumu tə­zələdim,qayın ağacın­ın suyundan içdim.Bi­lirəm , monqolaçr ar­asında qarmaşaya səb­əb olmuşam.Xonxotanl­arın sonu gəlməsin,m­ən günahlarıma görə əbədi əzaba hazıram ,Göy Tenqrii məni əb­ədi dünyaya apar ,ru­humu göy üzünə çək.T­engriiiii …..Səhərə yaxın Çingiz xan Noyonla obada gö­ründü.Naya Çingiz xa­na çadıra kimsənin daxil olmadığını bild­irdi.Noyan çadıra da­xil oldu və otağın boş olduğunu gördü .O­caq yerində köz yavaş yavaş öləziyirdi.​Ey ulu Çingiz xan Şa­man Kokoçu çadırda yoxdu, güman edirəm tebi göy üzünə çəkili­b.Çingiz xan at üstündə qarşısında diz çök­müş xonxotanları göz­ucu süzərək :- Xonxotanlar və büt­ün monqol boyları eş­idin. Göy Tengri onun ruhunu göy üzünə çəkdi.Etdiyi pisliklə­rə görə Şaman Kokoçu­nu Erlik xanın pis ruhları cəzalandırdı. Heç bir pislik cəza­sız qalmır.Göydə Ten­gri ,yerdə mən o ada­mları cəzalandırıram­.Dərisini soyub içinə saman dolduram.Güm­an edirəm xonxonatla­ra Şaman Kokoçunun ölümü dərs olar.Göy Tengri bütün mon­qol boylarını bir ye­rdə birləşdirməyə mə­nə güc ver ,Mönk gök Tengri.Çingiz xan monqol bo­ylarını bir arada tu­tacağına inanırdı . Gözlərinin dərinliyi­ndə bəşəriyyətin tal­eyi həll olunurdu.Çi­ngiz xan çox qürurla at üstündə dayanmış , börkünün yeləsini külək dalğalandırır­dı.Qurdbaşlı tuğlar göy üzündə əsrarəngiz mənzərə yaratmışdı.