AÇIKKARA ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Her yarışmacı yarışmaya en fazla 1 şiirle katılabilir. Sayfa sınırlaması yoktur, yazın yazabildiğiniz
kadar.
Şiirler mizahi konularda olmalıdır.
Şiirler, aruz veya hece ölçüşüyle yazılmalıdır.
Yarışmaya eser gönderen katılımcılar hiçbir yarışmada derece almamış olmalıdır. (Sonunculuk dâhil)
Katılımcılar sosyal medyada hiçbir şiir paylaşmamış olmalıdır.
Katılımcılar 18 yaşından büyük, 20 yaşından küçük olmalıdır.
Katılımcılar herhangi bir dernek, birlik, vakıf, Whatsapp, Facebook grubuna üye olmamalıdır.
Yarışmacılar, yarışmaya rumuz ile katılacaklardır. Şiirin yazılı olduğu kâğıda eser sahibini işaret eden
herhangi bir mahlas veya ibare yazılmayacak, imza, paraf atılmayacaktır.
Rumuz şiirlerin sol üst köşesine Deutsch yazı karakteri ile altı ve üstü çizili olarak yazılacaktır.
Şiirler bilgisayarda Kaufmann BT yazı karakteri ile 12 puntoyla yazılacaktır. El yazısıyla veya başka
fontla yazılıp gönderilen eserler değerlendirmeye alınmaz.
İSTENEN BELGELER:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sürücü belgesi fotokopisi
Muhtardan ikametgâh belgesi (e-devlet’ten alınan belgeler kabul edilmez.)
Öğrenim belgesi (noter onaylı)
Savcılıktan adli sicil kaydı
SGK’tan hizmet dökümü, gelir durumunu gösterir belge
Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
Trafikten borcu yoktur kâğıdı
Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt örneği
Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu
Son iki aya ait, elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları
2 adet biyometrik fotoğraf, 4 adet vesikalık fotoğraf, 8 adet boydan fotoğraf
Arzuya göre başka belgeler de eklenebilir.
Yarışmaya gönderilen eserler bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde
yarışma dışı bırakılır.
Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa ödülü bir hayır kurumuna
bağışlar veya yağlı bir müşteri denk gelirse satar.
Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
BAŞVURU VE ESERLERİN TESLİMİ:
Yarışmaya katılacak eser, büyük bir zarfa konulur. Zarfın üzerine sadece rumuz yazılır.
Ayrı bir kâğıda TC kimlik no, ad-soyad, adres, telefon, e-posta, özgeçmiş, referans (torpil), duygu-düşünceler,
dilek ve temenniler yazılır. Bu kâğıt küçük zarfa konulur. Zarfın üzerine rumuz yazılır.
İstenen belgeler eksiksiz olarak orta boy bir zarfa konulur. Zarfın üzerine rumuz yazılır.
Ne büyük, ne küçük, ne orta boy bir zarfın içesine her biri ayrı kılıfta olmak üzere fotoğraflar konulur.
Ne olur ne olmaz diye bir adet boş kâğıt, bir adet boş zarfın içerisine konulur. Zarfın üzerine hiçbir
şey yazılmaz.
Bütün zarflar hepsini içine alacak bir zarfın içerisine konulur. Üzerine isim soyad yazılır.
Zarf bağlı bulunulan belediyenin su idaresi tarafından mühürlettirilir.
Eser sahipleri şiirlerini 29 Haziran 2019 Cuma günü 17.00’a kadar bizzat www.acikkara.com adresine
teslim etmelidir.
ÖDÜLLER:
Birinciye Şair Paketi (Premium Paket)
İkinciye Şair Paketi (Standart Paket)
Üçüncüye Şair Paketi (Eko Paket)
Yarışmaya katılan herkese 1 yıllık Açıkkara Dergisi aboneliği