Gul-çiçəkdən çələng hörüb
Bahar gəlir elimizə.
Xoş ətirli avazıyla,
Nəģmə düşûr dilimizə.

Hər ləçəyin qırovgözü,
Ģöz eyləyir al Günəşə.
Dovşan sevincək oynayır,
Qarla gûləşə-güləşə.

Boynubükük bənövşənin
Şeh süzülür dodaģından.
Yazın mehi sıģal çəkir,
Hərdən öpür yanaģından.

Baģ-baģçaya haray salır
Qaranquşların xoş səsi.
Çəkir güllərin nazını
Bülbüllərin şən nəģməsi.

Təbiət donun dəyişir,
Bürünür yaşıl qumaşa.
Günəş dumanı ovlayır,
Qayaları aşa-aşa.

Qıvrım telli bulaqların
Zümzüməsi kõnül açır.
Gül nəfəsli meşələrin,
Naz- qəmzəsi ışıq saçır.

Sevincdən gözü yaşarır
Əlçim-əlçim buludların.
Göy çəmənim gözəlləşir
Yuyulur üzü otların.

Daglar gülüb alqışlayır
Baharın nur sabahını.
Bütün təbiət unudur
Ötən qışın günahını.

Xalidə Nuray,19.03.2021