Qәlbim pәrişandı, könlüm nigaran,
Ruhumu meh vursun, yel sığallasın.
Dәrdimi başımdan dağıtmaq üçün
Saçımı bir yumşaq әl sığallasın.

Dönsün sevgilimә, dönsün yarıma,
Sevgi mәlәklәri gәlsin karıma.
Sәslәr sığal çәksin duyğularıma,
Tәzәnә xal vursun, tel sığallasın.

Alın әllәrindәn ağrının, yasın,
İtmәsin içindә ürәk his-pasın.
Şair әllәrinә tikan batmasın,
Şair barmaqları gül sığallasın.

Vurulan durnatәk çıxsam sıradan,
Toz kimi әriyib getsәm aradan,
Yarıda bilmәsә mәni Yaradan,
Qәbrimin üstünü bel sığallasın.